1. Informații generale

Conţinutul website-ului www.binisan.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii SC Centrul Medical Binisan SRL (denumită în continuare Titularul sau Binisan) cu sediul în Str. Piata Pandurilor, bl. H, sc. C, ap. 7, Dragasani 245700, jud. Valcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.  J38\374\2007, având cod fiscal 21581941.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Binisan poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

 

Pacient corporate“ înseamnă pacienţii înregistraţi în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Binisan cu diverse categorii de entităţi.

 

Pacient direct“ înseamnă pacienţii care se prezintă în Recepţiile Binisan, fie direct plătitori, fie pacienţii care solicită efectuarea unor analize decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

 

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului –în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu Site-ul, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

(i) în cazul testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric boli în familie, obiceiuri/preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de date colectate pot fi diferite;

(ii) în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex.

 

 1. În cazul Pacienţilor:

2.1. direcţi – pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: nume, prenume, user şi parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, CNP, adresa de e-mail, datele din cererea de analize (în situaţia creării contului in baza cererii de analize);

În orice moment, pacientul care are cont web are acces la datele sale de identificare/contact.

 

2.2. corporate – pentru prestarea serviciilor de analize de laborator şi pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: user si parola pentru contul web, buletinele rezultatelor analizelor medicale, adresa de e-mail.

 

Notă: Cu privire la alte prelucrări de date aparţinând Pacienţilor, realizate de Binisan în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru imbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Nota de informare privind prelucrarea de date.

 

 1. În cazul Medicilor trimiţători şi al asistentelor:

3.1. Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător sunt prelucrate:

(i) pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Binisan transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web;

(ii) pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Binisan, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

3.2. Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Binisan, astfel: nume, prenume, semnătură, profesia, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă domiciliu, corespondenţă, telefon.

 

 1. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă, data naşteri, adresa domiciliu).
 2. În cazul potenţialilor clienţi colaboratori(corporate), cum ar fi, în contextul solicitării unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.
 3. În cazul abonaţilor la Newsletter: nume, prenume, adresa de e-mail.
 4. În cazul persoanelor care contactează Binisan prin intermediul numerelor de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

(i) Programărilor pentru serviciile de analize de laborator decontate de CAS, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.

(ii) Programărilor telefonice ale Pacienţilor direct plătitori, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicală, număr de telefon.

(iii) Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

 1. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, creării contului web, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii şi plăţii online de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor, abonarea la Newsletter sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relației cu Binisan, pot fi prelucrate de Binisan direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

 

 1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 

1.1. Executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, încheiate cu Pacienţii direcţi ai Binisan (a se vedea punctul III. de mai sus);

1.2. Transmiterea ofertelor personalizate, către persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistenţă medicală (a se vedea punctul III. de mai sus);

1.3. În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de Pacienţii direcţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă (a se vedea punctul III.(i), (ii) de mai sus);

 

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

 

 1. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului în contextul desfășurării obiectului său de activitate:

 

2.1. În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi solicitarea de feedback), gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate şi prezentarea analizelor necesare – în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul III.);

2.2. În scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către Pacienţii corporate (a se vedea punctul III. de mai sus);

2.3. În scopul transmiterii rezultatelor analizelor medicale online către Medicii trimiţători (a se vedea punctul III. (i) de mai sus);

2.4. În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Binisan – în contextul prelucrărilor de date ale Medicilor trimiţători şi ale asistentelor externe pentru recoltare(a se vedea punctul III. de mai sus);

2.5. În scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare  (a se vedea punctul III.de mai sus);

2.6. În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice (a se vedea punctul III. de mai sus);

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Titularului de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenţă medicală, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

 

 1. În scopuri de marketing,pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Binisan, afiliaţilor şi companiilor ce cooperează cu Binisan, către abonaţi (a se vedea punctul III. de mai sus) către abonaţi (a se vedea punctul III. de mai sus).

 

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră. Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

 1. Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Binisan (www.binisan.ro).

 1. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Binisan, entităţile din Grupul din care face parte Titularul, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, procesatorii de plăţi), inclusiv, împuterniciţi, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Binisan în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Binisan pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Binisan, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Binisan cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

 1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;  În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, când a devenit aplicabil RGPD, persoanele vizate beneficiază şi de următoarele drepturi:

(a) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

(b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Binisan  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(c) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Binisan, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Binisan ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Binisan (de ex., pentru îmbunătatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

(d) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

 

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

 

În cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dumneavoastră, sau prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.binisan.ro/contact/

Close Menu